Algemene voorwaarden

Wernand en Partners Bedrijfsjuristen

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtneemster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wernand en Partners Bedrijfsjuristen B.V., gevestigd te Arnhem;
 2. Cliënt: de wederpartij van opdrachtneemster bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1;
 3. Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief verschotten, die opdrachtneemster voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: kosten die opdrachtneemster in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtneemster, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtneemster, alsmede van alle door opdrachtneemster gedane offertes.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt wordt door opdrachtneemster uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtneemster deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.
Artikel 3 Gegevens en informatie
 1. Opdrachtneemster is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt de door opdrachtneemster verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtneemster gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.
 2. Cliënt is gehouden opdrachtneemster onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtneemster verstrekte gegevens en informatie.
Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
 1. Opdrachtneemster zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtneemster kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van het Reglement Beroepsuitoefening van de NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. Een exemplaar van dit Reglement wordt aan cliënt op aanvraag toegezonden.
Artikel 5 Intellectuele eigendom
 1. Alle rechten met betrekking tot produkten van de geest, die opdrachtneemster bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, onderzoeken, systemen, systeemontwerpen, en computerprogramma’s, komen toe aan opdrachtneemster, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtneemster is het cliënt niet toegestaan de voormelde produkten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 6 lid 3.
Artikel 6 Geheimhouding
 1. Opdrachtneemster is verplicht de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtneemster een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of cliënt opdrachtneemster van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. Voorts is opdrachtneemster, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtneemster is het cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtneemster openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtneemster, op cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, en aanwending van door opdrachtneemster verschafte gegevens of informatie naar zijn redelijk oordeel van belang kan zijn.
Artikel 7 Declaraties
 1. Cliënt is aan opdrachtneemster een honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtneemster geldende tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, dan kunnen de reeds verrichte werkzaamheden tussentijds worden gedeclareerd.
 3. Opdrachtneemster is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een opdracht, van cliënt betaling van een voorschot te verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtneemster gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Een ontvangen voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend.
Artikel 8 Betaling
 1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta of euro’s te geschieden, door storting of overmaking op de op de declaratie aangegeven bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding va deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien opdrachtneemster invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, welke zijn vastgesteld op ten minste 15% van de openstaande declaratie(s), met een minimum van € 250,00, ten laste van de cliënt.
Artikel 9 Reclames
 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtneemster te worden kenbaar gemaakt.
 1. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op, tenzij opdrachtneemster aan cliënt te kennen heeft gegeven dat zij reclame gegrond acht.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtneemster is jegens cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtneemster is evenwel niet aansprakelijk voor:
  - bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens cliënt aan opdrachtneemster;
  - bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtneemster ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtneemster verbonden organisatie;
  - bij cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
 2. Opdrachtneemster heeft te allen tijde het recht door cliënt geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Cliënt is, indien hij overweegt opdrachtneemster aansprakelijk te stellen voor schade, verplicht daarover met opdrachtneemster in overleg te treden.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtneemster jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient binnen twaalf maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt bij opdrachtneemster te zijn ingediend, bij gebreke waarvan recht op schadevergoeding is vervallen.
 6. Cliënt is gehouden opdrachtneemster schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtneemster ten behoeve van cliënt.
 7. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtneemster, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van cliënt, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtneemster.
Artikel 11 Opdrachten verleend met het oog op een bepaalde persoon

Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met opdrachtneemster werkzaam is, brengt zulks, behoudens voor zover cliënt en opdrachtneemster uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtneemster is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waar opdrachtneemster gevestigd is.