Expertise

Rechtsgebieden

Wij adviseren onze cliënten in de sectoren handel, industrie en zakelijke dienstverlening op de volgende rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht/vennootschapsrecht: een ondernemer moet zich bezig houden met hetgeen hij goed in is: ondernemen. Wij doen waar wij goed in zijn en dat is het begeleiden en adviseren van bedrijven bij fusies, overnames of verkoop van een bedrijf, waaronder het uitvoeren en beoordelen van due diligence. Verder het opzetten van vennootschapsstructuren, structureren en beëindigen van ondernemingen, aandeelhoudersconflicten en herstructureringen.

Arbeidsrecht: wij adviseren ondernemers bij collectieve ontslagen, reorganisaties, individuele ontslagzaken, opstellen arbeidsovereenkomsten en –voorwaarden, vaststellingsovereenkomsten, conflicten met werknemers, zoals overtreding concurrentie- en/of relatiebeding, overgang van onderneming en medezeggenschap (OR).

Contractenrecht: het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, arbeids- en huurovereenkomsten, franchise- en distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden, overeenkomsten van opdracht en overige commerciële overeenkomsten.

Bestuursrecht/omgevingsrecht: alle besluitvorming van de overheid waarmee een ondernemer te maken kan krijgen, zoals omgevingsvergunningen (voor bouw/milieu), wanneer er bezwaar gemaakt of een beroep ingesteld moet worden tegen een weigering van de overheid om een omgevingsvergunning te verlenen, of tegen een omgevingsvergunning van een derde. Wanneer de ondernemer het niet eens is met een gewijzigde bestemming op basis van een nieuw bestemmingsplan, wanneer de gemeente dreigt met het opleggen van een dwangsom, of andere vormen van handhaving. Verder adviseren en begeleiden wij bedrijfsontwikkelingsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Huurrecht: het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten, beëindiging van huurovereenkomsten, bij conflicten met huurders en het voeren van procedures. 

Agrarisch recht: van oudsher bedient ons kantoor agrarisch ondernemers op breed vlak, zoals bedrijfsopvolging, pachtkwesties, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Incasso’s en invordering

Intellectuele eigendom: het vastleggen en beschermen van Intellectuele Eigendomsrechten.

Privacy: het implementeren van Algemene Verordening Gegevensbescherming, opstellen privacy statements en verwerkersovereenkomsten.

Procedures: wij vertegenwoordigen cliënten bij het voeren van procedures in arbitrage-, arbeidsrechtelijke, bestuursrechtelijke-, huur- en incassokwesties. 

Specifieke expertise: advisering en begeleiding bij samenwerking, fusie en/of overname van bedrijven.

Aangesloten bij NEVOA

Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA). In het kader van de permanente educatie zijn wij verplicht om jaarlijks een vastgesteld aantal opleidingspunten te behalen, waardoor onze kennis actueel en de kwaliteit gewaarborgd blijft.