Privacy verklaring

Om onze werkzaamheden/dienstverlening goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij op een zo transparant en zo zorgvuldig mogelijke wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wernand en Partners Bedrijfsjuristen B.V. van u verwerkt.

In deze Privacy verklaring informeren wij u waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze beveiligen en welke rechten u heeft als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u er op dat wij deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Wernand en Partners Bedrijfsjuristen B.V.

Meander 701

6825 ME  ARRNHEM

Tel: 026-3615050

e-mail: Info@wernandpartners.nl

Kvknummer: 08081420

 

Mocht u vragen hebben over onze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met: mr. S.J.R.M. Beusink (e-mail: beusink@wernandpartners.nl) tevens te bereiken op telnummer: 026-3615050.

Voor wie is deze Privacy verklaring bedoeld?

- onze cliënten, relaties en leveranciers en personen die daarvoor werkzaam zijn;

- onze medewerkers, oud medewerkers en sollicitanten;

- overige derden zoals rechtshulpverleners, wederpartijen van cliënten en bezoekers van onze website.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens, afhankelijk van de doelgroep, grondslagen en doeleinden, zoals hierna beschreven:

- Gegevens van cliënten, relaties en leveranciers: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, kopie identiteitsbewijs, financiële gegevens waaronder bankrekeningnummer, cliënt- en relatienummer, telefoonnummer en e-mailadres.  

- Gegevens van medewerkers, oud medewerkers en sollicitanten: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, BSN, kopie identiteitsbewijs, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto;

- Gegevens van overige derden (daaronder begrepen rechtshulpverleners, wederpartijen van cliënten en bezoekers van onze website):  daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Welke grondslagen gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens en voor welke doelen?:

-  ter uitvoering van een overeenkomst met betrokkene; zoals het bijhouden van dossiers van cliënten, de verwerking van persoonsgegevens op basis van een  arbeidsovereenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze internetdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

-  op grond van een wettelijke verplichting; ververwerking van administratieve gegevens voor uitbetaling van loon en verwerking van gegevens ten behoeve van de belastingdienst;

-  voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, zoals een efficiënte juridische dienstverlening aan onze cliënten, zoals het behandelen van geschillen, waaronder begrepen het voeren van procedures, het doen van betalingen en het innen van vorderingen ten behoeve van cliënten,  het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroting van ons cliëntenbestand, het beschermen van bedrijfsgegevens en het tegengaan van lekken daarvan, de begeleiding en individuele beoordeling van medewerkers;

- toestemming: in het geval wij bijzondere persoonsgegevens verwerken zullen wij, voor zover nodig, uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden waarvoor deze gegevens aan on zijn verstrekt.   

Welke persoonsgegevens delen wij met derden? 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden onder meer gedeeld met de arbodienst, accountant en systeembeheerders. Verder delen wij persoonsgegevens met wederpartijen, overige juridische dienstverleners (advocaten, deurwaarders, notarissen) en andere leveranciers (zoals vertaalbureaus). Onze medewerkers hebben eveneens toegang tot uw persoonsgegevens.  

Worden gegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

Indien zich de situatie voordoet dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dan zullen passende maatregelen worden genomen teneinde te waarborgen dat het doorgeven van gegevens overeenkomstig de voor ons geldende privacy wet- en regelgeving geschiedt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de in deze verklaring genoemde doeleinden te vervullen.  Uw gegevens worden in ieder geval verwijderd indien u om verwijdering verzoekt, danwel uw toestemming intrekt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Verder treffen wij voorzieningen voor een goede beveiliging van onze systemen.

 Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Behalve het recht op inzage, heeft u tevens recht op verbetering, aanvulling, beperking, verwijdering (tenzij wij verplicht zijn deze te bewaren), afscherming en overdracht (dataportabiliteit) van uw persoonsgegevens. Verder kunt u een eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde intrekken.   

Indien u van uw bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons(bij voorkeur) bereiken per e-mail info@wernandpartners.nl maar u kunt ons uiteraard ook per post bereiken: Postbus 2009, 6802 CA  Arnhem. Wij zullen dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, hierop reageren.  

Mocht u alsnog een klacht hebben omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht indienen.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij kunnen ons privacy beleid en daarmee deze Privacy verklaring aanpassen. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy verklaring regelmatig te controleren. De huidige privacy verklaring is bijgewerkt op 25 september 2018